POMPELE DE CALDURA ASG se pot monta cu finanțare prin programul CASA EFICIENTA ENERGETIC

Programul “Casa eficienta energetic” programat a fi lansat in data de 15 septembrie 2020, are un buget de 430 milioane de lei, care va permite finatarea unui numar de cca 9000 de proiecte prin care proprietarii de imobile care doresc sa isi realizeze reabilitarea energetica pe baza acestui proiect, vor putea accesa sume de pana la 15.000 euro, care reprezinta grant.

Suma primita prin accesarea programului va trebui sa reprezinte un procent de 60% din totalul cheltuielilor de reabilitare energetica a imobilului, dar nu mai mult de 70.000 lei pentru fiecare proiect in parte. Lucrarile se vor desfasura in baza unui audit energetic, finantat tot prin proiect.

CASA EFICIENTA ENERGETIC

Obiectul programului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru mediu în vederea efectuării de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințele unifamiliale.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea consumului de energie și utilizarea surselor regenerabile în locuințe unifamiliale.

Obiectivele programului sunt creşterea performanței energetice și/sau utilizarea energiei regenerabile în locuințele unifamiliale existente, situate într-un imobil-construcție având regim de înălțime maximum P+2E.

Noi va putem asigura atat realizarea auditului energetic cat si montarea si punerea in functiune a pompei de cladura ASG care va asigura confortul energetic al caminului dvs cu cele mai mici cheltuieli de incalzire si preparare a apei calde pentru consumul menajer.

Pompele de caldura ASG sunt fabricate in Romania, in baza unui brevet de inventie si a unei lucrari doctorale a titularului de brevet. Ele incorporeaza cea mai nou tehnologie de vaporizare cu capilar, asigurand cea mai inalta performanta (COP) si fiabilitate, cu un coefficient de performanta superior pompelor de caldura similare.

Cuantumul finanţării și pragul de eficiență energetică

În cadrul programului, se acordă o finanțare nerambursabilă în cuantum de maximum 70.000 lei pe fiecare proiect.

Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru creșterea cu cel puțin a unei clase energetice față de nivelul prezentat în cererea de finanțare, precum și în funcție de încadrarea tuturor indicatorilor în pragurile de finanțare descrise mai jos, fără a depăși 60% din costul total de investiție pentru implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice a clădirii, astfel:

finanțare prin programul CASA EFICIENTA ENERGETIC

Finanţarea se acordă doar pentru cheltuieli efectuate în cadrul locuințelor existente.

Nu se acordă finanțare imobilelor aflate în construcție.

În cadrul programului se poate obține o singură dată finanțare pentru un imobil identificat cu număr cadastral și carte funciară, într-o localitate.

Nu se acceptă finanţare sau asigurarea contribuției proprii prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin program.

Cheltuielile elibibile (care se pot finanta in cadrul acestui program), sunt urmatoarele:
• Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:
– înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă;
– izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace (pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare);
– izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii;
• Cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum:
– cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepția aparatelor de tip aer-aer (aparate de aer condiționat);
– panouri solare termice; –
– izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare;
– dotarea cu dispozitive de reglare pentru încalzirea și preparea apei calde de consum;
– înlocuirea, reablitarea componentelor instalației interioare (corpuri de încălzire, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură și alte elemente similare din componența instalației de încălzire și preparare a apei calde de consum);
• Cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii (eficiența minimă de recuperare a căldurii 75%);
• Cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în: •
– înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;-
– utilizarea senzorilor de mișcare/prezență, acolo unde aceștia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) și dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat;
– programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire; e) cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;
• Cheltuieli aferente altor intervenții ocazionate de implementarea măsurilor menționate
– creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii și la montarea tâmplăriei termoizolante;
– asigurarea continuității stratului etanș la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
-repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
– demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
– repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii; g) manopera și profitul, inclusiv TVA aferentă:
• Cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție, elaborarea certificatului de performanță energetică și elaborarea raportului de implementare după intervenție; Autoritatea decontează pentru toate aceste cheltuieli până la 1.500 lei; (2) Cheltuielile indirecte şi TVA aferentă acestora, cheltuielile pentru activitățile realizate în regie proprie,
• Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor cu obținerea certificatului de performanță energetică și cu auditul energetic, efectuate înainte de intervenție.
• Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente, aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi.

GHID DE FINANŢARE
a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în
locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ART. 1
Rolul ghidului de finanţare
(1) Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii privind derularea Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare program.
(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
a) obiectul, scopul, obiectivele şi indicatorul de performanţă al programului;
b) categoriile de beneficiari şi eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta;
c) condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, metodologia de analiză şi selectare,aprobare, finanţare, implementare și monitorizare a proiectului propus.
ART. 2
Obiectul, scopul, obiectivele programului şi indicatorul de performanţă (1) Obiectul programului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru mediu în vederea efectuării de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințele unifamiliale.
(2) Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea consumului de energie și utilizarea surselor regenerabile în locuințe unifamiliale.
(3) Obiectivele programului sunt creşterea performanței energetice și/sau utilizarea energiei regenerabile în locuințele unifamiliale existente, situate într-un imobil-construcție având regim de înălțime maximum P+2E.
(4) Indicatorul de performanță al programului (I) îl reprezintă reducerea emisiilor de CO2, calculat astfel:
I=Σn
i=1 IPi
unde
n = numărul de proiecte finanțat în cadrul programului
IP = aria suprafeței încălzite* × (Iin – If)
* din CPE și anexa la CPE
Iin – indicele de emisii echivalent CO2 inițial
If – indicele de emisii echivalent CO2 final
ART. 3
Caracterul programului şi aria geografică de aplicare
Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.
ART. 4
Sursa de finanţare pentru derularea programului
Finanţarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
ART. 5
Cuantumul finanţării și pragul de eficiență energetică (1) În cadrul programului, se acordă o finanțare nerambursabilă în cuantum de maximum 70.000 lei pe fiecare proiect.
(2) Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru creșterea cu cel puțin a unei clase energetice față de nivelul prezentat în cererea de finanțare, precum și în funcție de încadrarea tuturor indicatorilor în pragurile de finanțare descrise mai jos, fără a depăși 60% din costul total de investiție pentru implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice a clădirii, astfel:

finanțare prin programul CASA EFICIENTA ENERGETIC

(3) Finanţarea se acordă doar pentru cheltuieli efectuate în cadrul locuințelor existente. Nu se acordă finanțare imobilelor aflate în construcție.
(4) În cadrul programului se poate obține o singură dată finanțare pentru un imobil identificat cu număr cadastral și carte funciară, într-o localitate.
(5) Nu se acceptă finanţare sau asigurarea contribuției proprii prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin program.
ART. 6
Cheltuieli eligibile în cadrul programului
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
a) cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:
 înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă;
 izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace (pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare);
 izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii;
b) cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum:
 cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepția aparatelor de tip aer-aer (aparate de aer condiționat);
 panouri solare termice;
 izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare;
 dotarea cu dispozitive de reglare pentru încalzirea și preparea apei calde de consum;
 înlocuirea, reablitarea componentelor instalației interioare (corpuri de încălzire, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură și alte elemente similare din componența instalației de încălzire și preparare a apei calde de consum);
c) cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii (eficiența minimă de recuperare a căldurii 75%);
d) cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în:
 înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;
 utilizarea senzorilor de mișcare/prezență, acolo unde aceștia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) și dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat;
 programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire;
e) cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;
f) cheltuieli aferente altor intervenții ocazionate de implementarea măsurilor menționate la lit. a)-e):
 creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii și la montarea tâmplăriei termoizolante;
 asigurarea continuității stratului etanș la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
 repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
 demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii,
precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
 refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
 repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;
g) manopera și profitul, inclusiv TVA aferentă:
h) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție, elaborarea certificatului de performanță energetică și elaborarea raportului de implementare după intervenție; Autoritatea decontează pentru toate aceste cheltuieli până la 1.500 lei;
(2) Cheltuielile indirecte şi TVA aferentă acestora, cheltuielile pentru activitățile realizate în regie proprie, precum și toate cheltuielile care nu se regăsesc la alin. (1), nu sunt eligibile.
(3) Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor cu obținerea certificatului de performanță energetică și cu auditul energetic, efectuate înainte de intervenție.
(4) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente, aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi.
ART. 7
Definiţii şi acronime
(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) analiza conformităţii documentelor – procedură prin care se verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii care trebuie depuse, precum şi forma (original, copie, copie legalizată sau copie certificată „conform cu originalul”) şi valabilitatea acestora;
b) Autoritate – Administraţia Fondului pentru Mediu;
c) aplicaţie informatică – software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către Autoritate, având dublu rol, de gestionare a bugetului alocat programului şi de stocare în vederea verificării a informaţiilor privind solicitanții înscrişi;
d) audit energetic – procedură sistematică al cărei scop este obținerea unor date/informații corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri, identificarea și cuantificarea oportunităților rentabile de economisire a energiei și raportarea rezultatelor;
e) beneficiar – persoană fizică care obţine prima de eficienţă energetică de la Autoritate, în baza contractului pentru finanțare nerambursabilă;
f) cerere de decontare – solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea lucrărilor prevăzute în prezentul ghid, anexă la contractul pentru finanţare nerambursabilă;
g) cerere de finanţare nerambursabilă – document completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
h) certificat de performanţă energetică a clădirii – document elaborat conform metodologiei de calcul a performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO2. Certificatul cuprinde şi măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum;
i) cheltuieli eligibile – cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse, servicii şi lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate;
j) coeficientul de transfer termic U’- reprezintă raportul dintre densitatea fluxului termic ce străbate suprafața de separație dintre un solid și un fluid și diferența dintre temperatura acelei suprafețe și temperatura medie a fluidului și este opusul rezistenței termice corectate (W/m2K);
k) contribuţie proprie – parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile şi cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului, nefinanţată din Fondul pentru mediu, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;
l) criterii de eligibilitate – condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării; acestea vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului;
m) dosar de decontare – cererea de decontare însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către beneficiar în vederea decontării de către Autoritate a cheltuielilor eligibile;
n) dosar de finanţare – cererea de finanţare însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizei, selectării, avizării şi aprobării finanţării;
o) locuinţă unifamilială – unitate funcţională, construcţie de sine stătătoare cu destinația de locuință, având un regim de înălțime de maximum P+2E și pentru care există o singură carte funciară;
p) primă de eficienţă energetică – cuantumul finanțării nerambursabile acordat din Fondul pentru mediu, pentru realizarea proiectului;
q) raport de audit energetic inițial – document tehnic care conține descrierea modului în care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici termice și energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii și instalațiilor interioare aferente acesteia, precum și a principalelor concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic;
r) raport de implementare – document tehnic care conține descrierea modului în care au fost îmbunătățite principalele caracteristici termice și energetice ale clădirii, modului în care au fost realizate măsurile propuse de modernizare energetică a clădirii și instalațiilor interioare aferente acesteia, principalele concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic, printr-o cuantificare a rezultatelor obținute;
s) rezistența termică corectată R’ – reprezintă raportul dintre diferența de temperatură și
fluxul termic staționar printr-un sistem termodinamic, care ia în considerare punțile termice
și se poate identifica în anexa CPE (m2K/W);
ș) solicitant – persoana fizică care solicită finanțare din Fondul pentru mediu în cadrul programului;
t) sesiune de înscriere – perioadă de timp determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui
Autorităţii, în interiorul căreia solicitanţii pot accesa aplicaţia informatică;
(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
a)termenul de „zi” sau „zile” reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează; documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
b)cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(3)În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
a) AFM – Administraţia Fondului pentru Mediu;
b) CD – Comitet director;
c) CPE- certificat de performanță energetică;
d) TVA – taxa pe valoarea adăugată.
ART. 8
Etapele programului
Etapele programului sunt următoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de înscriere;
b) înscrierea solicitanților în aplicația informatică;
c) depunerea dosarelor de finanţare;
d) analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor;
e) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a rezultatelor analizei dosarelor de finanțare;
f) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
g) încheierea contractelor de finanţare;
h) implementarea proiectelor;
i) monitorizarea proiectelor.
ART. 9
Reguli generale privind gestionarea informaţiilor
Pentru derularea programului, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se aprobă:
a) sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării, care se publică pe pagina de internet a Autorităţii;
b) modelul grilei de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanților, proiectelor și a cheltuielilor legate de acestea, conform prevederilor prezentului ghid;
c) comisia de analiză şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

CAPITOLUL II
Proceduri de analiză, aprobare, contractare, implementare şi monitorizare în cadrul programului

SUBCAPITOLUL I: Demararea programului
ART. 10
Publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului
(1) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere, precum şi sumele destinate finanţării în cadrul programului se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
(2) Dispoziția prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere.
(3) Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.

SUBCAPITOLUL II: Criterii de eligibilitate a solicitantului și a proiectului propus
ART. 11
Criterii de eligibilitate a solicitantului
(1) Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
b) este proprietar/coproprietar al imobilului – construcţie pentru care solicită finanțare, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de producere a energiei regenerabile se amplasează pe una dintre anexele care deservesc imobilul construcție, solicitantul este proprietar/coproprietar al acesteia, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în situația în care sistemul se amplasează pe teren, solicitantul trebuie să fie proprietar/coproprietar/să dețină un drept de folosință asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
c) are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul pe care se implementează proiectul este deţinut în coproprietate;
d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
e) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi coproprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia;
f) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la momentul depunerii dosarului de finanțare;
g) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
h) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.
(2) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.
ART. 12
Criterii de eligibilitate a proiectului
(1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) în urma implementării proiectului, clădirea va putea fi încadrată în conformitate cu CPE final, la cel puțin o clasă energetică superioară;
b) este implementat pe teritoriul României.
(2) Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului trebuie să fie noi.

SUBCAPITOLUL III: Înscrierea persoanelor fizice în aplicația informatică
ART. 13
Înscrierea persoanelor fizice
(1) Înscrierea persoanei fizice în cadrul programului se realizează în aplicaţia informatică, în limita bugetului, prin introducerea următoarelor informaţii:
a) datele de identificare, conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia;
b) adresa de e-mail şi număr de telefon mobil valide, dacă acestea există;
c) acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea și recepționarea acestora către și de la terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
d) cuantumul primei de eficiență energetică solicitat, fundamentat pe baza unui CPE și a unui audit energetic, obținute înaintea intervenției, dar nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicația informatică.
(2) Pentru introducerea informaţiilor prevăzute la alin. (1), aplicaţia informatică va cuprinde câmpuri presetate, care vor putea fi completate prin bifarea acestora.
(3) Înscrierea solicitanţilor se realizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicaţia informatică, aceasta generând automat un cod unic de înregistrare.
(4) După primirea mesajului de confirmare conținând codul unic de înregistrare, cuantumul primei de eficiență energetică, completat în aplicația informatică, va fi scăzut din bugetul total alocat.
(5) La momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat, aplicația informatică nu va mai permite înscrierea persoanelor fizice.
(6) Autoritatea publică pe pagina de internet lista solicitanților care s-au înscris în aplicația informatică și care au obligația de a transmite dosarul de finanțare, în termen de 60 zile de la publicare, la sediul AFM.
(7) În cazul nerespectării termenului menționat la alin. (6), se consideră renunțare la finanțare, solicitantul fiind decăzut din dreptul de a depune dosar de finanțare.

SUBCAPITOLUL IV: Dosarul de finanțare
ART. 14
Conținutul dosarului de finanțare
Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid;
b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în copie;
c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de o persoană împuternicită de către solicitant, în original;
d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în copie;
e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de producere a energiei din surse regenerabile care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/coproprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se va depune copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
f) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;
g) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau copie legalizată;
h) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situaţia în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau copie legalizată;
i) certificatul de performanță energetică eliberat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat, nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicația informatică;
j) auditul energetic efectuat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat, care trebuie să conțină în mod obligatoriu Raportul de audit inițial și tabelul cu indicatorii de eficiență rezultați în urma evaluării performanței energetice conform tabelului de la art. 5 alin. (2), aria anvelopei, valoarea explicită a indicelui de emisii echivalent CO2 și cantitatea totală de emisii CO2 redusă în urma implementării proiectului; acesta nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicația informatică;
k) deviz general în care să fie evidențiate categoriile de lucrări și cheltuieli aferente, solicitate la finanțare conform prevederilor ghidului, semnat de către solicitant, în original sau în copie legalizată;
l) documente relevante, în cazul în care datele introduse cu ocazia înscrierii în aplicație au fost modificate (schimbare nume etc.)
m) opis, asumat prin semnătură de către solicitant.
ART. 15
Depunerea dosarului de finanțare
(1) După înscrierea persoanei fizice conform art. 13 alin. (1) și în termenul prevăzut la art. 13 alin. (6), acesta transmite la sediul Autorității dosarul de finanțare conținând toate documentele obligatorii menționate la art. 14.
(2) Cererea de finanțare, completată prin tehnoredactare și documentația anexată, îndosariată, paginată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031. Dosarul de finanţare poate fi transmis şi prin poştă, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data depunerii la poștă să nu depăşească data-limită prevăzută la art. 13 alin. (6). La momentul recepționării de către Autoritate, acesta va primi un număr de înregistrare.
(3) Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:
a) numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului;
b) mențiunea „pentru Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice”.
(4) Un solicitant poate depune pentru un imobil o singură cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni de înscriere și poate primi o singură dată finanțare în cadrul programului pentru imobilul respectiv.
(5) În cazul în care un solicitant depune mai multe cereri de finanțare pentru același imobil, va fi finanțată doar prima cerere de finanțare depusă, cu condiția îndeplinirii de către aceasta a tuturor criteriilor de eligibilitate impuse prin ghidul de finanțare aferent programului.
(6) Depunerea dosarului de finanţare în alte condiţii decât cele specificate la alin. (2), cu excepția paginației, atrage după sine respingerea acestuia.

CAPITOLUL III Verificarea conformităţii administrative, analiza eligibilităţii, selectarea dosarelor de finanţare şi acordarea finanţării
ART. 16
Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare
În cadrul sesiunii de depunere, comisia de analiză procedează la:
a) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului, care se realizează exclusiv în ordinea înregistrării la Autoritate;
b) analiza documentelor;
c) înaintarea către Comitetul director al Autorităţii a centralizatorului cuprinzând proiectele propuse spre acceptare, precum şi a centralizatorului cuprinzând proiectele propuse spre respingere.
ART. 17
Proceduri privind analiza documentelor depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanţării
(1) Acceptarea are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de finanțare, efectuată de către o comisie de analiză, care înaintează propunerile sale Comitetului director.
(2) Comisia de analiză verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate, completând grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanților, proiectelor și a cheltuielilor legate de acestea.
(3) Atrag respingerea dosarului de finanțare:
a) cererea de finanţare, anexele şi documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete;
b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.
(4) În cazul în care solicitantul se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, precum şi în cazul neîndeplinirii prevederilor art. 15 alin. (2), cu excepția celei referitoare la paginație, acesta poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de finanțare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului.
(5) Administrația Fondului pentru Mediu va publica săptămânal, în vederea remedierii, pe pagina de internet a Autorităţii, lista solicitanţilor propuşi spre respingere cu posibilitatea de remediere.
(6) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (5), solicitantul are posibilitatea să depună documente în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare.
(7) Nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (6) duce la respingerea cererii de finanţare.
(8) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de finanțare se depun în plic sigilat la registratura Autorităţii. Plicul cuprinzând toate documentele necesare poate fi transmis prin orice mijloc, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data transmiterii la Autoritate să fie în interiorul perioadei prevăzute la alin. (6).
(9) În situația în care, din analiza cererii de finanțare rezultă un motiv de respingere și un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanțare va fi respinsă.
(10) Comisia de analiză verifică documentele depuse în condiţiile alin. (4), (6) şi (7) şi propune acceptarea/respingerea dosarului de finanțare.
(11) Preşedintele comisiei de analiză sau înlocuitorul acestuia înaintează Comitetului director al Autorităţii: centralizatoarele cuprinzând solicitanţii propuşi spre acceptare, centralizatoarele cuprinzând solicitanţii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea motivelor care stau la baza propunerii de respingere. CD analizează şi aprobă lista proiectelor propuse spre respingere. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre respingere, CD poate solicita Comisiei orice document relevant. CD poate propune Comitetului de avizare aprobarea unuia sau mai multor proiecte care au fost înaintate de către preşedintele comisiei de analiză, sau înlocuitorul acestuia, cu propunere de respingere după ce, în prealabil, a/au fost avizat/e în cadrul CD.
ART. 18
Aprobarea dosarelor de finanţare
(1) După avizare, CD al Autorităţii propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând proiectele selectate pentru a fi finanţate din Fondul pentru mediu.
(2) Comitetul de Avizare aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele avizate de CD al Autorității.
ART. 19
Comunicarea rezultatelor
Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele acceptate, respectiv a centralizatorului cuprinzând proiectele respinse se realizează prin publicarea pe pagina de internet a Autorităţii.
ART. 20
Contestaţii
(1) Se poate depune contestaţie împotriva deciziilor CD și Comitetului de avizare în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, realizate conform art. 19.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează CD propunerea de acceptare sau respingere a contestaţiei.
(3) Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la împlinirea termenului menţionat la alin. (1).
(4) Contestația prevăzută la alin. (1) ține loc de plângere prealabilă în sensul Legii contenciosul administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, procedura specifică considerându-se realizată.
ART. 21
Acordarea finanțării
(1) Solicitantul a cărui cerere de finanțare a fost aprobată se prezintă la sediul Autorității pentru semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, având asupra sa actul de identitate, în original, precum și adeverinţa privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială sau extras de cont.
(2) La solicitarea expresă a persoanei fizice aprobate, modelul de contract poate fi transmis acesteia prin e-mail în vederea semnării. După semnare, persoana fizică trimite Autorității, prin poștă sau curier, ambele exemplare ale contractului în vederea perfectării și returnării unui exemplar original către beneficiar.
(3) Tot la solicitarea expresă a persoanei fizice aprobate, aceasta poate semna contractul cu semnătură electronică și îl poate trimite Autorității prin e-mail în vederea perfectării și returnării unui exemplar original către beneficiar.
(4) Se consideră renunțare la finanțarea aprobată neîndeplinirea formalităților prevăzute la alin. (1) – (3) în termen de 60 de zile calendaristice de la publicarea anunțului cu data la care se pot semna contractele pentru finanțare nerambursabilă; comunicarea acestei date se afișează pe pagina de internet a Autorității.
ART. 22
Contractul de finanţare nerambursabilă
(1) Modelul contractului de finanțare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid, denumit în continuare contract.
(2) Contractul se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.
(3) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți şi îşi încetează valabilitatea la 12 luni de la data efectuării plăţii de către Autoritate.
(4) Durata de realizare a proiectului este de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a contractului, termen în care beneficiarul depune cererea de decontare.
(5) Data depunerii cererii de decontare reprezintă data finalizării proiectului.
(6) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adițional.
(7) În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, Autoritatea poate anula sau recupera finanțarea, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităților specifice de notificare.
(8) În cazul recuperării finanțării, la valoarea de recuperat se vor adăuga dobânzi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de Autoritate, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.

CAPITOLUL IV Proceduri privind decontarea cheltuielilor eligibile
ART. 23
Decontarea cheltuielilor eligibile
(1) Autoritatea nu acordă plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor cu furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.
(2) Autoritatea nu acordă plăţi în avans.
(3) Autoritatea finanţează prima de eficienţă energetică în conformitate cu prezentul ghid.
(4) Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării contribuției proprii aferente cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului.
(5) Autoritatea finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare, cu excepţia cheltuielilor efectuate pentru obținerea certificatului de performanță energetică și pentru auditul energetic, efectuate înainte de intervenție.
(6) Autoritatea nu finanţează lucrări efectuate în regie proprie.
(7) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt prevăzute la art. 6 și sunt efectuate în baza unor contracte de execuție lucrări/prestare servicii, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d), pentru care se pot prezenta doar facturi fiscale.
(8) Prin proiect, beneficiarul se obligă să atingă pragul de performanță energetică, astfel cum este prevăzut la art. 5 alin. 2, declarat în cererea de finanțare.
ART. 24
Documente obligatorii necesare decontării primei de eficienţă energetică
Dosarul de decontare va cuprinde următoarele documente obligatorii:
a) cererea de decontare, conform anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, completată integral prin tehnoredactare şi semnată de către beneficiar;
b) actul de identitate al beneficiarului, în copie, în cazul în care acesta a fost schimbat de la data depunerii cererii de finanţare;
c) extras de cont bancar, în cazul în care contul este altul faţă de cel evidenţiat în contractul de finanţare;
d) contractul de execuţie și/sau servicii, în original sau în copie certificată „conform cu orginalul”;
e) factura fiscală, care trebuie să conţină numărul contractului de execuţie/servicii în baza căruia se emite, în original sau copie certificată „conform cu originalul”;
f) situaţii de lucrări întocmite conform modelului devizului general anexat cererii de finanţare nerambursabilă, în original sau copie certificată „conform cu originalul”;
g) facturi fiscale de achiziţie, în original sau copie certificată „conform cu originalul”, pentru:
• corpuri/surse cu tehnologie LED;
• senzori de mișcare/prezență, dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat;
• programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire;
h) factura aferentă serviciilor de întocmire a certificatelor de eficiență energetică și a raportului de audit energetic, în original sau copie certificată „conform cu originalul”;
i) dovada achitării contribuției proprii aferentă facturilor fiscale prezentate la decontare, ordin de plată însoţit de extras de cont însușite de instituţia financiar-bancară emitentă şi/sau chitanţe în original sau copie certificată „conform cu originalul” de către emitent;
j) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”, care se va prezenta în cadrul proiectelor pentru care sunt încheiate contracte de execuție lucrări;
k) proces-verbal de lucrări ascunse, în original sau în copie certificată „conform cu originalul” de către emitent, care se va prezenta în cadrul proiectelor pentru care sunt încheiate contracte de execuție lucrări;
l) CPE emis la finalizarea lucrărilor de renovare, care să evidențieze creșterea clasei energetice, în original sau în copie legalizată;
m) proces-verbal de punere în funcţiune a sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile, care se va prezenta în cadrul proiectelor pentru care sunt încheiate contracte de execuție lucrări, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”;
n) certificate de calitate şi garanţie și declaraţii de conformitate pentru echipamentele achiziționate, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”;
o) declarația beneficiarului care să certifice că echipamentele achiziționate și montate în cadrul proiectului sunt noi, în original;
p) declarația beneficiarului care să certifice faptul că acesta nu a înstrăinat/va înstrăina sau greva cu sarcini imobilul aferent investiției și nu a desfășurat/va desfășura sau influența vreo activitate economică (în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, în perioada de valabilitate a contractului, în original;
q) traducere autorizată, pentru cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”;
r) auditul energetic efectuat după intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat, care trebuie să conțină în mod obligatoriu Raportul de implementare și tabelul cu indicatorii de eficiență rezultați în urma evaluării performanței energetice, conform tabelului de la art. 5 alin. (2), aria anvelopei și valoarea explicită a indicelui de emisii echivalent CO2;
s) raport de finalizare la terminarea lucrărilor (anexă la contractul pentru finanțare nerambursabilă) în care se vor specifica datele de contact ale beneficiarului, lista echipamentelor/materialelor finanțate, indicatorul de performanță calculat conform formulei din ghid și alte date considerate relevante de către Autoritate, în original;
ș) alte documente pe care Autoritatea le consideră relevante pentru procesul de decontare.
ART. 25
Condiţii generale ale documentelor depuse în vederea decontării
(1) Documentele justificative depuse la dosarul de decontare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie completate integral şi corect;
b) să fie emise după data semnării contractului de finanţare, excepție făcând cheltuielile cu obținerea certificatului de performanță energetică și cu auditul energetic, efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare;
c) să precizeze data şi numărul contractului în baza căruia se emit documentele şi perioada în care au fost executate lucrările aferente contractului.
(2) Autoritatea finanţează cheltuielile eligibile, fără a depăşi suma și procentul de finanțare prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă.
(3) În cazul lipsei unor documente obligatorii, Autoritatea va notifica beneficiarul de maximum două ori pentru remedierea situaţiei. Termenul de răspuns pentru fiecare notificare din partea beneficiarului este de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul în care beneficiarul nu depune documentele în termenul solicitat, contractul de finanţare se reziliază.
(4) În cazul nerespectării condiţiilor impuse cu privire la documentele aferente dosarului de decontare, contractul de finanţare se reziliază.
(5) Ulterior verificării şi stabilirii conformităţii documentelor aferente cererii de decontare și înaintea efectuării finanțării, personalul Autorităţii poate efectua vizită la locul unde se implementează proiectul, prin sondaj. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. În urma vizitei, reprezentanții Autorității vor întocmi o notă de control care va fi însușită şi de către beneficiar.
(6) În cazul în care există neconcordanţe între documentele verificate în vederea decontării şi realitatea constatată pe teren, iar acestea nu pot fi înlăturate, Autoritatea procedează la rezilierea contractului de finanțare, conform prevederilor contractuale.
ART. 26
Depunerea dosarului de decontare
(1) Dosarul de decontare conţinând toate documentele obligatorii menţionate la art. 24 se depune la sediul Autorităţii. Dosarul de decontare poate fi transmis şi prin poştă, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data poștei să nu depăşească durata de execuţie a proiectului.
(2) Cererea de decontare şi documentaţia anexată, îndosariată şi opisată, se depun întrun singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031. Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:
a) denumirea şi adresa completă ale beneficiarului;
b) numărul contractului de finanţare;
c) menţiunea „pentru Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice”.

CAPITOLUL V: Monitorizarea proiectului
ART. 27
Monitorizarea
(1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii.
(2) Beneficiarii au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:
a) să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;
b) să menţină în funcţiune echipamentele electrice/electronice achiziţionate prin program în perioada supusă monitorizării;
c) să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
d) să aducă la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi să depună diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu Autoritatea;
e) să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;
f) să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul şi să nu îl greveze cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, către persoane juridice sau entităţi care desfăşoară activităţi economice, sub sancţiunea recuperării de către Autoritate a finanţării acordate.
(3) Beneficiarul este obligat să menţină investiţia realizată în cadrul programului pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare.
(4) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite lunar structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii lista care cuprinde persoanele fizice ale căror proiecte au fost finanţate de către Autoritate.
(5) Lista persoanelor fizice de la alin. (4) trebuie să conţină obligatoriu următoarele informaţii: nume, prenume, CNP, adresă de implementare, tel./fax, unde este cazul, adresă de e-mail, unde este cazul, valoarea totală a sumelor plătite cu titlu de finanţare și lista cheltuielilor eligibile.
(6) În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective.
(7) În situaţia în care, în termen de 30 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa semnalată, Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. 1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VI: Dispoziții finale
ART. 28
Reguli de publicitate privind programul
(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, şi/sau al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, www.mmediu.ro.
(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi/sau a Autorităţii.
ART. 29
Păstrarea documentelor de către Autoritate
(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
(2) Documentaţia aprobată depusă de către solicitant nu se restituie.
(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui dosarul de finanţare, în condiţiile
în care acesta a fost respins, în termen de 60 de zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare.
ART. 30
Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
(1) AFM pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Datele cu caracter personal ale beneficiarilor şi ale terţilor sunt prelucrate respectând prevederile legale. Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare, beneficiarul declară că este de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.
(2) În vederea verificării corectitudinii şi realităţii datelor vizând solicitanţii participanţi la program, Autoritatea poate încheia, în condiţiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituţii sau autorităţi publice, competente material şi teritorial.
ART. 31
Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor
Dacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la, disfuncţionalităţi ale aplicaţiei), solicitanţii/beneficiarii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de solicitanţi/beneficiari prin alte acte de natură juridică.
ART. 32
Raportul ghidului cu alte acte normative
Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.